Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Stowarzyszenie "Gościniec - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Kaplonosy"

REGON: 060241694
NIP: 5651495962

Siedziba:
Kaplonosy 119
22-205 Wyryki
Prezes Zarządu: Kuszpa Alicja

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278781

Cele działania:
1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
3. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i sportowego.
4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
5. Podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości.
6. Działania wspomagające rozwój świadomości ekologicznej oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
7. Dbałość o zrównoważony rozwój gminy i regionu.
8. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
9. Organizowanie i promowanie wolontariatu.
10. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy.
11. Promowanie kultury i sportu jako metod rozwiązywania problemów społecznych.
12. Promowanie nowych technologii i zaznajamianie z nimi mieszkańców.