Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Wyryki - 2020 r.

Informacja dotycząca Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Wyryki, zamieszczana zgodnie z Art. 3 ust. 2 p. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.)

pp. a)

- Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy:
Firma Handlowo-Usługowa DANKOR Katarzyna Korpysz
- Oznaczenie siedziby i adres:
ul. Przechodnia 15, 22-200 Włodawa

pp. b)

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
- Zmieszane odpady komunalne oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11: Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.
- Selektywnie zebrane odpady komunalne: Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.

pp. c)

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- Za rok 2018 r.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 100%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 47,03%

pp. d)

Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Na terenie Gminy Wyryki utworzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w garażu przy Banku Spółdzielczym w Parczewie Oddział Wyryki.

Czynny w każdy pierwszy piatek kazdego miesiąca w godz. od 9.00 do 14.00

pp. e)

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),
Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest
Firma Handlowo-Usługowa DANKOR Katarzyna Korpysz
ul. Przechodnia 15, 22-200 Włodawa
w ramach funkcjonowania mobilnego PSZOK na terenie gminy Wyryki.